Lietošanas noteikumi

LIETOŠANAS NOTEIKUMI

(pēdējo reizi atjaunots 05.07.2023.)

Šajos lietošanas noteikumos (turpmāk – „Lietošanas noteikumi”) ir definēti juridiski saistoši šīs mājaslapas (turpmāk – „mājaslapa”) pakalpojumu un informācijas izmantošanas noteikumi un nosacījumi. Ienākot šajā mājaslapā, Jūs piekrītat ievērot Lietošanas noteikumus, kas stājas spēkā nekavējoties, kad pirmo reizi apmeklējat mājaslapu. Ja nepiekrītat zemāk minētajiem noteikumiem, lūdzu, neizmantojiet mājas lapu.

Mājaslapu uztur un apkalpo Gedeon Richter Plc. (reģistrētā adrese: H-1103 Budapešta, 19-21 Gyömrői út, Ungārija; Reģistrācijas numurs: Cg. 01-10-040944; turpmāk – „mēs”,  „mums” vai „Uzņēmums”) ar reklāmas aģentūras Progressive Studio Kft. palīdzību (izstrāde, uzturēšana, izvietošana).

Mēs paturam tiesības jebkurā laikā pārskatīt vai grozīt šos Lietošanas noteikumus, atjauninot šo ziņojumu. Jūs varat noteikt, kad Lietošanas noteikumi ir pēdējo reizi pārskatīti, pārbaudot  uzrakstu „pēdējo reizi atjaunināts” Lietošanas noteikumu augšējā daļā. Mēs Jums iesakām izdrukāt šos noteikumus turpmākai atsaucei.

Ja rodas pretrunas starp šiem Lietošanas noteikumiem un īpašiem nosacījumiem, kas parādās citur mājaslapā, noteicošie ir šie Lietošanas noteikumi.

1. IEROBEŽOTA IZMANTOŠANA

Šīs mājaslapas saturs un visi materiāli, kas tajā publicēti, ir Uzņēmuma vai Uzņēmuma licences devēja intelektuālais īpašums, un mēs Jums sniedzam tikai ierobežotu neekskluzīvu, nenododamu, nepiešķiramu atļauju šajā mājaslapā piedāvātā satura izmantošanai. Šos darbus visā pasaulē aizsargā autortiesību likumi un līgumi. Visas šādas tiesības ir rezervētas. Mēs (un visi identificētie dalībnieki) vienmēr ir atzīstami par mūsu mājaslapas satura autoriem. Jums jāsaglabā un jāņem vērā visi komentāri attiecībā uz autortiesībām un citām intelektuālajām tiesībām, kas atrodami uz lapām, kuras lejupielādētas un izdrukātas no šīs mājaslapas. Jums nav atļauts izmantot mūsu Uzņēmuma nosaukumu un preču zīmes bez mūsu iepriekšējas atļaujas.

Jums nav atļauts daļēji vai pilnībā izplatīt, pārveidot vai izmantot mājaslapas saturu, tostarp visu saturu, tā attēlus, audio un video materiālus, publiskiem vai komerciāliem mērķiem bez iepriekšējas rakstiskas Uzņēmuma atļaujas. Jūs apzināties un piekrītat, ka visu šajā mājaslapā publicēto saturu aizsargā autortiesību likums un to nekādā veidā nedrīkst izmantot bez Uzņēmuma un attiecīgo autoru atļaujas, ja tas neatbilst šajos Lietošanas noteikumos definētajiem nosacījumiem vai attiecīgās mājaslapas tekstā noteiktajiem nosacījumiem, ja vien likumā nav noteikts savādāk.

Uzņēmums un citas trešās personas nepiešķirs un nenodos Jums nekādas personīgās vai īpašumtiesību intereses vai atļaujas, kas noteiktas ar preču zīmēm, patentiem, īpašumtiesībām un citām intelektuālā īpašuma tiesībām, kuras ir šādi apzīmētas.

 

2. ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI UN IZŅĒMUMI

Šī mājaslapa un tās pakalpojumi ir domāti cilvēkiem, kas dzīvo Latvijā. Mēs neapgalvojam, ka saturs, kas pieejams mūsu mājaslapā vai ar tās starpniecību, ir piemērots lietošanai vai pieejams citās valstīs. 

Jūs varat apmeklēt un izmantot mājaslapu uz savu atbildību. Šīs mājaslapas saturs tiek piedāvāts tikai vispārējai informācijai, un tas nav uzskatāms par medicīnisko atzinumu vai diagnozi, uz kuru var paļauties. Tas nav interpretējams kā konsultācija vai ieteikums, un šāda informācija nevar kalpot par pamatu nevienam lēmumam vai rīcībai, tostarp jebkāda mājaslapā publicētā informācija, kas nevar aizstāt detalizētu medicīnisko atzinumu, kurš atbilst katra pacienta vajadzībām. Nedz šī mājaslapa, nedz tās saturs nav paredzēts, lai aizstātu veselības aprūpes profesionāļa atzinumu vai diagnozi. Vienmēr ir ieteicams meklēt palīdzību pie kompetenta veselības aprūpes profesionāļa jebkādos ar medicīnisko stāvokli saistītos jautājumos.

Šajā mājaslapā var būt neprecizitātes un tipogrāfiskas kļūdas. Mēs paturam tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt, labot un/vai uzlabot pašreizējo saturu kā arī programmas un produktus, kas raksturoti informācijas sadaļā. Mēs izdarām saprātīgus centienus, lai atjauninātu informāciju mūsu mājaslapā, bet mēs neapgalvojam un nesniedzam nekādu garantiju vai galvojumu tiešā vai netiešā veidā, ka mūsu mājaslapas saturs ir precīzs, pilnīgs vai atjaunināts.

Ja esat korporatīvs lietotājs vai veselības aprūpes profesionālis, mēs atsaucam visus netiešos nosacījumus, garantijas, attēlojumus vai citus noteikumus, kas var attiekties uz šo mājaslapu vai jebkuru tās saturu. Ja esat patērētājs, mēs piedāvājam savu mājaslapu vienīgi lietošanai mājas apstākļos un privātai lietošanai, un Jūs piekrītat neizmantot mūsu lapu nekādiem komerciāliem vai uzņēmējdarbības mērķiem.

Mēs nekādā veidā neatsaucam vai neierobežojam savu atbildību pret Jums, ja to darīt būtu nelikumīgi. Ciktāl to pieļauj piemērojamie likumi, nedz Uzņēmums, nedz citas personas, kas piedalās šīs mājaslapas izstrādē un darbībā, nav atbildīgas par jebkādiem trūkumiem, kaitējumu, datu zudumu vai jebkādām kļūdām mājaslapas saturā – tieši, netieši vai nejauši – saistībā ar savienojuma izveidošanu, pārlūkošanu vai lejupielādēšanu, apmeklējot šo mājaslapu.

Mēs varam pārtraukt vai atsaukt, vai ierobežot visas mājaslapas vai jebkuru tās daļu pieejamību uzņēmējdarbības un operatīvu iemeslu dēļ, nesniedzot nekādus paskaidrojumus vai iepriekšēju paziņojumu.

3. TREŠO PUŠU SAITES

Šajā mājaslapā esošās saites uz citām lapām un resursiem, ko nodrošina trešās puses, tiek sniegtas tikai vispārējai informācijai. Nevar uzskatīt, ka mēs atzīstam no šīm saitēm izrietošās saistītās mājaslapas vai informāciju, ko Jūs varat no tām iegūt. Mēs nekontrolējam šo vietņu vai resursu saturu.


 

4. RĪCĪBAS NOTEIKUMI

Izmantojot mājaslapu, Jūs piekrītat ievērot visus piemērojamos likumus, noteikumus un priekšrakstus. Mēs sagaidām, ka mājaslapas lietotāji ievēros likumu, kā arī cienīs citas personas un to tiesības.

Aizliegts izmantot mūsu mājaslapu un pakalpojumus, ko piedāvājam mūsu mājaslapā:

 • jebkādā veidā, kas ir pretrunā ar jebkuriem piemērojamajiem likumiem vai noteikumiem.

 • jebkādā veidā, kas ir nelikumīgs vai krāpniecisks vai kam ir nelikumīgi vai krāpnieciski mērķi vai sekas.

 • lai kaitētu vai mēģinātu kaitēt, vai citā veidā pārkāptu citu personu likumīgās tiesības vai aizskartu to cieņu. 

 • lai uzdotos par citu personu vai organizāciju, tostarp bez ierobežojumiem par jebkuru Uzņēmuma pārstāvi.

 • lai pārsūtītu vai nodrošinātu jebkādas nevēlamas vai neatļautas reklāmas vai citu veicināšanas materiālu, vai jebkādu citu līdzīgu darījumu piedāvājumu nosūtīšanu.

 • lai kadrētu vai spoguļotu jebkuru mājaslapas daļu.

 • lai izveidotu datubāzi, lejupielādējot un uzglabājot mājaslapas saturu.

 • lai apzināti pārsūtītu jebkādus datus, nosūtītu vai augšupielādētu jebkādus materiālus, kas satur vīrusus, Trojas zirgus, tārpus, spiegprogrammas, reklāmprogrammas vai jebkādas citas kaitīgas programmas vai līdzīgu datora kodu, kas paredzēts, lai kaitētu jebkuras datora programmatūras vai aparatūras darbībai.

 • lai iegūtu neatļautu piekļuvi mājaslapai, serverim, uz kura mājaslapa tiek glabāta, vai jebkuram serverim, datoram vai datubāzei, kas pieslēgti mūsu mājaslapai. Par visiem šādiem pārkāpumiem mēs ziņosim attiecīgajām tiesībaizsardzības iestādēm, un mēs sadarbosimies ar šīm iestādēm, atklājot tām Jūsu identitāti.

Ja mēs uzzināsim par jebkādām darbībām, informāciju vai materiāliem, kas publicēti, pārsūtīti vai citā veidā darīti pieejami caur mājaslapu vai saistībā ar to un kas var būt pretrunā ar šiem Lietošanas noteikumiem, mums ir tiesības, bet ne pienākums, izņemt attiecīgo informāciju vai materiālus vai liegt piekļuvi tiem, vai nekavējoties liegt Jums mūsu mājaslapu izmantošanu. Mums arī ir tiesības izpaust Jūsu identitāti jebkurai trešais pusei, kas apgalvo, ka Jūsu publicētais vai augšupielādētais saturs mūsu mājaslapā ir viņu intelektuālā īpašuma tiesību vai tiesību uz privātumu pārkāpums.

5. SATURA STANDARTI

Mēs pievērsīsim īpašu uzmanību atbilstībai noteikumiem un nosacījumiem attiecībā uz medikamentu un medicīnisko iekārtu veicināšanu un reklāmu. Piemēram, recepšu medikamentus nedrīkst reklamēt plašai sabiedrībai. 

Saņemot paziņojumu, mēs izņemsim un pārveidosim iesniegumus un komentārus, kas var tikt kvalificēti kā medikamentu nelikumīga reklāma.

Ja pamanāt jebkādu komentāru, iesniegumu vai publicējumu, ko uzskatāt par šo Lietošanas noteikumu pārkāpumu, kas ir nelikumīgs vai jebkādā veidā pretrunā ar Satura standartiem, lūdzu, ziņot par to vadītājam, izmantojot elektroniskā pasta adresi posta@richter.hu  vai office@richter.lv. Savā ziņojumā, lūdzu, identificējiet apstrīdamo saturu un tā konkrētu atrašanās vietu. Ja mēs pēc saviem ieskatiem konstatēsim, ka jūsu ziņojums ir pamatots, mēs izņemsim attiecīgo saturu un vajadzības gadījumā jums par to paziņosim.

Neviens saturs, ko Jūs augšupielādējat mūsu mājaslapā, netiks uzskatīts par konfidenciālu un īpašumtiesības saturošu. Jums tiek saglabātas visas Jūsu satura īpašumtiesības, bet Jums ir jāsniedz mums ierobežota atļauja izmantot, uzglabāt un kopēt šo saturu, kā arī izplatīt un padarīt to pieejamu trešajām pusēm. 

6. TEHNISKĀ ATBILDĪBA

Mēs negarantējam, ka mūsu mājaslapa būs droša vai brīva no defektiem, ļaunprātīgas programmatūras vai vīrusiem. Jūs esat atbildīgs par savas informāciju tehnoloģijas, datora programmu un platformas konfigurāciju, piekļūstot mūsu mājaslapai, un pienācīgu izmantošanu. Mēs iesakām izmantot ugunsmūri un programmatūru, kas aizsargā pret ļaunprātīgu programmatūru.

Ciktāl to pieļauj likums, mēs neesam atbildīgi un nevaram tikt saukti pie atbildības par jebkādiem bojājumiem, kas tiek nodarīti Jūsu datoram vai jebkuram citam Jūsu īpašumam, kad Jūs pieslēdzaties mūsu mājaslapai vai piekļūstat tās saturam, kā arī izmantojat un pārlūkojat tās saturu, tostarp par jebkādiem nelabvēlīgiem gadījumiem, kuri var notikt, lejupielādējot jebkādus materiālus, datus, tekstu, attēlu, video vai audio materiālu.

Turklāt, ciktāl to pieļauj likums, mēs neesam atbildīgi par jebkādiem tiešiem vai netiešiem bojājumiem, zaudējumiem vai izmaksām, kas var rasties mājaslapas nepareizas darbības vai darbības traucējumu rezultātā, vai jebkādu līdzīgu iemeslu dēļ; tāpat mēs neesam atbildīgi par mājaslapā publicētās vai caur to pieejamās informācijas precizitāti un aktualitāti.

7. DATU AIZSARDZĪBA 

Mūsu Paziņojumā par privātumu ir definēti noteikumi, saskaņā ar kuriem mēs apstrādājam jebkādus personas datus, ko mēs no Jums ievācam vai ko Jūs mums sniedzat. Piekļūstot šai mājaslapai, Jums jāpiekrīt Paziņojuma par privātumu noteikumiem. Paziņojuma par privātumu noteikumi ir neatņemama šo Lietošanas noteikumu sastāvdaļa.

Dažu šajā mājaslapā piedāvāto pakalpojumu izmantošanai nav vajadzīga iepriekšēja identifikācija, tādēļ mēs sniedzam Jums piekļuvi šo pakalpojumu saturam, neatklājot Jūsu identitāti. 

 

8. SAITES UZ UZŅĒMUMA MĀJASLAPĀM, KADRĒŠANA

Jūs drīkstat norādīt saiti uz mūsu mājaslapu ar nosacījumu, ka darāt to veidā, kas ir godīgs un likumīgs un kas nekaitē mūsu reputācijai vai to neizmanto. Nav atļauts veidot saiti veidā, kas rada iespaidu par mūsu saistību, piekrišanu vai apstiprinājumu, ja tas neatbilst patiesībai.

Nav atļauts veidot saiti uz mūsu mājaslapu Jums nepiederošā mājaslapā. Nav atļauts kadrēt mūsu mājaslapu nevienā citā vietnē, nedz arī veidot saiti uz kādu no mūsu vietnes daļām, kas nav galvenā lapa. Mēs paturam tiesības bez brīdinājuma atsaukt saistīšanas atļauju.

Ja vēlaties veidot saiti uz mūsu mājaslapu vai izmantot mūsu mājaslapas saturu veidā, kas nav iepriekš minēts, Jums pirms tam jāiegūst Uzņēmuma rakstiska atļauja. Šādā gadījumā, lūdzu, sazinieties ar Uzņēmuma Juridisko un globālās darbības vadības departamentu (telefona Nr: +36 1 431 4700; e-pasts: compliance@richter.hu) vai ar Gedeon Richter Plc. Pārstāvniecību Latvijā (telefona Nr: +371 67845338; e-pasts: office@richter.lv ) .

 

9. ATBILSTĪBA

Šo Lietošanas noteikumu neievērošana ir tādu noteikumu materiālais pārkāpums, uz kuru pamata Jums ir atļauts lietot mūsu mājaslapu, un šāda pārkāpuma gadījumā mēs varam veikt visas vai kādu no šādām darbībām:

 • nekavējoties, īslaicīgi vai pastāvīgi atsaukt Jūsu tiesības izmantot mūsu mājaslapu.
 • nekavējoties, īslaicīgi vai pastāvīgi izņemt jebkuru publikāciju vai materiālu, ko esat augšupielādējis mūsu mājaslapā.
 • brīdināt.
 • uzsākt tiesvedību  pret Jums par visu to izmaksu piedzīšanu kompensācijas veidā (tostarp, bet ne tikai, saprātīgas administratīvās un juridiskās izmaksas), kas radušās pārkāpuma rezultātā.
 • turpināt tiesvedību pret Jums.
 • pēc mūsu saprātīgiem ieskatiem izpaust informāciju tiesībaizsardzības iestādēm.

 

10. PIEMĒROJAMIE LIKUM

Šos Lietošanas noteikumus, to priekšmetu un uzbūvi (un jebkurus ārpuslīgumiskos strīdus vai prasības) reglamentē Latvijas likumi. Abas puses piekrīt Latvijas tiesu izņēmuma jurisdikcijai.

11. SAZINIETIES AR MUMS

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi attiecībā uz mājaslapu vai šiem Lietošanas noteikumiem, lūdzu, sazinieties ar Uzņēmuma Juridisko un globālās darbības vadības departamentu (telefona Nr:: +36 1 431 4700; e-pasts: compliance@richter.hu) ar Gedeon Richter Plc. Pārstāvniecību Latvijā (telefona Nr: +371 67845338; e-pasts: office@richter.lv ).

Medikamentu blakusparādību gadījumā rakstiet uz drugsafety.lv@gedeonrichter.com vai zvaniet +371 67 388 780.